PRIVATUMO POLITIKA

Westerwijk Klaipėda, UAB (toliau - BIG) gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Ši privatumo politika galioja ir yra taikoma prekybos centro BIG, esančio adresu Taikos pr. 139, LT-94284 Klaipėda, Lietuva (toliau – PC BIG), nuomininkams ir kitiems klientams, interneto svetainės www.big-klaipeda.lt (toliau – Svetainė) lankytojams, taip pat kandidatams į atitinkamas darbo pozicijas BIG, ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, jų tvarkymo tikslai, teisinis duomenų tvarkymo pagrindas, asmens duomenų saugojimo laikotarpiai, Jūsų teisės, ir kita informacija.

Jūsų asmens duomenis gauname arba surenkame, kai pateikiate juos mums norėdami gauti PC BIG lojalumo kortelę ir/ar naudotis ja, siųsti Jūsų užsakytus naujienlaiškius ar kitas naujienas, taip pat gauti bei naudotis PC BIG dovanų kuponais, kai lankotės mūsų Svetainėje, Facebook paskyroje, PC BIG patalpose ir teritorijose ar susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu, taip pat atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymus (CV) tiesiogiai arba per darbo skelbimų portalus.

Su Jūsų asmens duomenimis elgiamės atsakingai. Jūsų duomenų tvarkymui ir apsaugai taikome reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente. BIG imasi atitinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Mes be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduodame jokioms trečiosioms šalims, tačiau duomenys be atskiro Jūsų sutikimo gali būti pateikti mokesčių institucijoms, taip pat kitoms valdžios, teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais. Jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti Svetainę ir jos serverius. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos teikėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai. Jūsų duomenis taip pat galime perduoti tvarkyti asmenims, atsakingiems už PC BIG patalpų ir teritorijos saugumą, bei mūsų partneriams, teikiantiems PC BIG dovanų kuponų ir/ar PC BIG nuolaidų kortelių gamybos ir/ar platinimo paslaugas. Iš PC BIG nuomininkų mūsų gauti ar surinkti duomenys taip pat gali būti perduodami atitinkamiems tretiesiems asmenims, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, ryšium su PC BIG nuomininkų iš anksto užsakytos atitinkamos reklamos sklaidos paslaugų suteikimu, bei asmenims, administruojantiems Svetainėje esančią elektroninę nuomininkams skirtą paskyrą, prie kurios galima prisijungti tik specialiu atitinkamam nuomininkui sukurtu prisijungimu.

Užtikriname, kad trečiosios šalys, kurioms perduodame jūsų duomenis, laikytųsi konfidencialumo bei tinkamo asmens duomenų apsaugos užtikrinimo tiek, kiek toks konfidencialumo ir bei tinkamo asmens duomenų apsaugos užtikrinimo laikymasis protingai priklauso nuo mūsų.

Jūsų pateiktus duomenis teisėtai tvarkome ir naudojame šiais žemiau išvardytais tikslais ir teisiniais pagrindais:

 1. PC BIG lojalumo kortelė:
  1. Pateikiami asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, nuolaidų kortelės numeris, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, lytis, miestas. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate užpildydami ir pateikdami mums prašymą išduoti PC BIG lojalumo kortelę.
  2. Norėdami naudotis PC BIG lojalumo kortele, turite užpildyti prašymą ją išduoti. Lojalumo kortelė turi identifikacinį numerį, todėl jos negalima perleisti kitiems asmenims. Pateikdami asmens duomenis patvirtinate, kad jie yra tikslūs ir teisingi ir gali būti naudojami tiesioginiais rinkodaros tikslais bei kortelės praradimo atveju (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), siekiant su Jumis susisiekti.
  3. Šie duomenys yra tvarkomi PC BIG lojalumo kortelės išdavimo Jums, ir Jūsų naudojimosi ja administravimo tikslais. Jums nesutinkant su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, negalėsime įgyvendinti nurodyto tikslo, t.y. išduoti Jums PC BIG lojalumo kortelę ir/ar administruoti Jūsų naudojimąsi ja.
 2. Tiesioginė rinkodara:
  1. Pateikiami asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, išreiškiamas žemiau detalizuojama tvarka.
  2. Siųsti naujienas apie prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą apie vykstančias akcijas Jums galime tik tuo atveju, jeigu sutinkate gauti šią informaciją.  Sutikimą galite duoti pildydami lojalaus kliento kortelės gavimo anketą, dalyvaudami mūsų organizuojamuose konkursuose ir kitose rinkodaros akcijose. Sutikimas duodamas pažymint sutikimo langelį varnele.
  3. Sutikimai gauti informaciją SMS žinute ir el. pašto adresu Svetainėje pildomi atskirai, pažymint sutikimo langelius varnelėmis.
  4. Atsisakyti SMS žinučių ir naujienlaiškių galite parašę elektroninį laišką adresu big@bptre.com. Naujienlaiškių atsisakyti taip pat galite el. paštu gautuose mūsų pranešimuose paspaudę langelį „Atsisakyti naujienlaiškio”.
  5. Šie duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant siųsti Jums jūsų užsakytus naujienlaiškius. Jums nesutinkant su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, negalėsime toliau siųsti Jums naujienlaiškių, ir informuoti apie atitinkamas PC BIG akcijas.
 3. Nuomininkų duomenys:
  1. Pateikiami asmens duomenys: asmenų, atsakingų už nuomos sutarties ir su ja susijusių sutartinių įsipareigojimų vykdymą, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, ir kiti susiję duomenys (jeigu būtų). Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: nuomos sutarties sudarymas (sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš, arba susijusių su nuomos sutartimi, vykdymas).
  2. Duomenys tvarkomi siekiant išrašyti sąskaitas-faktūras už nuomą, komunikuoti nuomojamų patalpų priežiūros, administravimo, ir kitais susijusiais klausimais, taip pat atitinkamo nuomininko reklamos sklaidos klausimais, jeigu jie yra iš anksto aptarti kaip aktualūs nuomininkui.
  3. Šie duomenys yra tvarkomi sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš, ir susijusių su nuomos sutartimi, tinkamam įvykdymui užtikrinti, ir yra neatsiejamai su tuo susiję.
 4. Kandidatų duomenys:
  1. Pateikiami asmens duomenys: vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gyvenimo aprašymas (CV) ir jame nurodyta kita informacija. Duomenų tvarkymo pagrindas: Jūsų sutikimas, kurį išreiškiate pateikdami šiuos duomenis mums tiesiogiai ar per darbo skelbimų portalus, siekdami įsidarbinti BIG.
  2. Duomenys tvarkomi siekiant apsvarstyti Jūsų kandidatūrą į atitinkamą darbo poziciją BIG, ir atlikti atranką į ją. Jums nesutinkant su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, negalėsime pasiekti nurodyto tikslo, t.y. svarstyti Jūsų kandidatūros į atitinkamą darbo poziciją BIG, ir atlikti atrankos į ją.
 5. Vaizdo stebėjimas:
  1. Patalpų ir teritorijos vaizdo stebėjimas. Pateikiami asmens duomenys: asmens atvaizdas, transporto priemonės vaizdo duomenys (įskaitant transporto priemonių valstybinius numerius). Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkome duomenis siekdami apsaugoti gyvybinius Jūsų interesus bei siekdami Jūsų bei mūsų teisėtų interesų, užtikrinant PC BIG pastato saugumą. Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus jei įrodysime, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Apie  vykdomą vaizdo stebėjimą (konkrečias patalpas ar teritoriją) esate informuojami matomoje vietoje patalpintais informaciniais pranešimais.
  2. Nuotraukos ir (arba) vaizdo įrašai, padaryti prekybos centre vykusių viešų renginių metu. Pateikiami asmens duomenys: nuotrauka ar vaizdo įrašas skaitmeniniu formatu. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, išreiškiamas lankantis prekybos centre ir jame vykstančiuose viešuose renginiuose, ir mūsų teisėti interesai  skleisti informaciją apie PC BIG  ir jo veiklą. PC BIG  renginiai yra vieši ir atviri visiems, norintiems juose dalyvauti. Norėdami išvengti bet kokios galimybės būti nufotografuoti ar nufilmuoti, galite juose nedalyvauti arba susisiekti su mumis su prašymu pašalinti Jūsų atvaizdą iš komunikacijai skirtos medžiagos.
 6. Prizų ir kitų dovanų perdavimo-priėmimo aktai:
  1. Pateikiami asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris. Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas: Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pagrindu, siekiant įvykdyti atitinkamus mokestinius įsipareigojimus.
 7. Slapukai:
  1. Svetainėje naudojami nuolatiniai (tekstinis failas, kurį žiniatinklio serveris siunčia žiniatinklio naršyklei, kurį saugo naršyklė ir kuris galios iki nustatytos galiojimo pabaigos datos) ir sesijos (pasibaigs naudotojo sesijos pabaigoje, kai naršyklė bus uždaryta) slapukai.
  2. Juose nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai Jus identifikuoja, bet asmeninė informacija, kurią mes saugome apie jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš slapukų.
  3. Informaciją, kurią gauname jums naudojant slapukus, mes galime naudoti šioms reikmėms: atpažinti Jūsų kompiuterį, tobulinti svetainės patogumą, analizuoti jos naudojimą, administruoti svetainę.
  4. Dauguma naršyklių leidžia blokuoti slapukus, todėl galite laisvai savo nuožiūra pasirinkti, naudoti juos (ar dalį jų), ar ne. Visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos daugelio tinklalapių naudojimui. Jei blokuosite slapukus, negalėsite naudotis dalimi Svetainės funkcijų.

 

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamiesi mūsų paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos Mums atskleidimo. Registruodamiesi tiesioginės rinkodaros pasiūlymams mūsų internetinėje svetainėje, Jūs patvirtinate, kad Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

Asmens duomenų saugojimo terminai:

 1. Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate PC BIG lojalumo kortelei gauti, saugome visą Jūsų naudojimosi PC BIG lojalumo kortele laikotarpį, ir 10 metų nuo paskutinio jos panaudojimo momento, nebent atskirai išreiškiate nesutikimą su tokiu tolesniu Jūsų asmens duomenų saugojimu, ir taikytini teisės aktai nenustato pareigos saugoti tokius duomenis, arba ilgesnio termino.
 2. Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate užsakydami naujienlaiškius ir kitas naujienas apie PC BIG esančias prekes ir paslaugas, pasiūlymus bei reklaminę medžiagą apie vykstančias akcijas, saugome tol, kol neatšaukiate savo sutikimo dėl šios informacijos gavimo, ir 3 metus nuo paskutinio Jūsų peržiūrėto naujienlaiškio ar kitų atitinkamų naujienų, nebent atskirai išreiškiate nesutikimą su tokiu tolesniu Jūsų asmens duomenų saugojimu, ir taikytini teisės aktai nenustato pareigos saugoti tokius duomenis, arba ilgesnio termino.
 3. Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums arba mes surenkame Jums tapus mūsų nuomininkais, saugome visą nuomos sutarties galiojimo laikotarpį, ir 10 metų nuo nuomos sutarties pasibaigimo ar nutraukimo momento, nebent atskirai išreiškiate nesutikimą su tokiu tolesniu Jūsų asmens duomenų saugojimu, ir taikytini teisės aktai nenustato pareigos saugoti tokius duomenis, arba ilgesnio termino.
 4. Asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate mums kreipdamiesi dėl savo kandidatūros į atitinkamą darbo poziciją BIG, saugome tol kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų duomenis ir atsiųstą gyvenimo aprašymą (CV), nebent esame gavę tokio kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume ateityje pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 5 metus nuo sutikimo su tokiu tolesniu duomenų saugojimu davimo momento, nebent taikytini teisės aktai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.
 5. PC BIG saugumo tikslais atliekamo vaizdo stebėjimo metu užfiksuotą Asmens atvaizdą ir transporto priemonės vaizdo duomenis (įskaitant transporto priemonių valstybinius numerius) saugome 14-30 dienų. Pasibaigus šiam terminui Jūsų duomenis ištriname, nebent taikytini teisės aktai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.
 6. Jūsų atvaizdas (nuotrauka ar vaizdo įrašas) padarytas PC BIG vykusių viešų renginių ar konkursų metu, yra saugomas ne daugiau kaip 5 metus nuo faktinės renginio datos.
 7. Prizų ir kitų dovanų perdavimo - priėmimo metu pateikti Jūsų asmens duomenys yra saugomi ne daugiau kaip 1 metus nuo perdavimo - priėmimo aktų pasirašymo datos.
 8. Asmens duomenis, kurie yra surenkami Svetainėje veikiančių slapukų pagalba Jums naršant Svetainėje ir/ar naudojantis jos funkcionalumais, yra saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo Svetainėje momento.
 9. Jūs bet kada galite nesutikti su bet kuriuo iš šioje privatumo politikoje nurodytų Jūsų asmens duomenų tvarkymu ar saugojimu, raštu kreipdamiesi į BIG žemiau šioje privatumo politikoje nurodytais kontaktais, įvertinę šioje privatumo politikoje nurodytas atitinkamas pasekmes dėl tokio Jūsų nesutikimo.

Jūsų teisės

 1. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

1.1.      prašyti, kad BIG leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

1.2.      teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

1.3.      teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Tokiu atveju BIG įgyja teisę reikalauti protingų ir įrodytinų išlaidų, patirtų dėl tokio Jūsų asmens duomenų susisteminimo ir pateikimo Jums, atlyginimo;

1.4.      teisę atšaukti sutikimą;

1.5.      teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į BIG elektroniniu paštu adresu big@bptre.com, pateikdami Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. BIG įsipareigoja atsakyti į Jūsų paklausimus ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų.

Šios privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.